Vedtægter for Foreningen Ugerløse Beboer- & Kulturhus

● 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ’Foreningen Ugerløse Beboer- & Kulturhus’. Foreningen er hjemmehørende i Holbæk

Kommune. Adressen er: Hovedgaden 2, 4350 Ugerløse.

● 2.  Formål 

Foreningens mål er at drive og opretholde Ugerløse Beboer- & Kulturhus som lokalt forsamlingshus efter de stedlige

behov for arrangementer og fælles aktiviteter af kulturelle, foreningsmæssige, politiske og selskabelige arter.

Foreningen understøtter samhørighed og fællesskab mellem områdets beboere.

● 3.  Medlemmer

Medlemskabet er et personligt bevis. Medlemmer er de, som efter denne vedtægt har købt et medlemskab af

foreningen. Medlemskabet kan ikke overdrages ved gave, arv eller på anden måde overdrages til tredje person.

Generalforsamlingen fastsætter til enhver tid beløbet for medlemskabet for næstkommende år. Medlemskabet kan

være personligt medlemskab eller erhvervs medlemsskab.

Ved personligt medlemskab, betragtes alle på husstanden som stemmeberettigede medlemmer, for så vidt disse har

bopæl på adressen og er fyldt 18 år.

● 4.  Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i første

kvartal. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsling i de lokale medier eller alternativt på FACEBOOK og i

postkasser inden for bygrænsen. Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen, indgives til

formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år: 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og valg af 4

bestyrelsesmedlemmer for lige år

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år

7. Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år, valgt henholdsvis i lige og i ulige år

8. Fastsættelse af kontingent for næstkommende år

9. Eventuelt, herunder kan intet vedtages

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens

beslutninger. Dirigenten udpeger eventuelle stemmetællere. Beslutninger om sager på dagsorden træffes ved

almindeligt stemmeflertal af de afgivne stemmer.  Hvis et enkelt   medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig

afstemning.  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes af bestyrelsen, når

den finder det nødvendigt eller hvis  2/3 af medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling.


● 5.  Bestyrelsens sammensætning og konstituering

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige og ulige år. Bestyrelsen midte en

formand og en næstformand. Næstformanden er samtidig også økonomiansvarlig. Formanden og næstformanden

kan ikke være samme person. Formand og næstformand må ikke have samme bopæl.  Endvidere vælges en

sekretær.  Bestyrelsen fordeler opgaverne imellem sig. Bestyrelsen er

beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen lader føre protokol over de

behandlede sager og trufne beslutninger. Protokollen oplæses og underskrives af de tilstedeværende

bestyrelsesmedlemmer på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører, til at

forestå de regnskabsmæssige opgaver. En eventuel forretningsfører har møderet til bestyrelsesmøderne, men ingen


stemmeret. Bestyrelsen skal foretage budgetopfølgning på hele foreningen på hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsen

kan afvise arrangementer og lejemål.

● 6.  Økonomi, regnskab og revision

Regnskabet følger kalenderåret. Af et eventuelt overskud sker der henlæggelser til vedligeholdelse og

nyanskaffelser, bestemt af bestyrelsen og meddelt på generalforsamlingen. Foreningens likvide midler skal være

anbragt i et pengeinstitut som er bestemt af bestyrelsen. Af overskud kan intet udbetales til medlemmerne.

● 7.  Lejligheden

I forbindelse med Ugerløse Beboer- & Kulturhus forefindes en lejlighed med tilhørende have. Denne lejlighed udlejes

på almindelige markedsvilkår. Særskilt lejekontrakt udarbejdes.

● 8.  Tegning

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formanden eller næstformanden. Ved optagelse af lån, kreditter eller

lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsættes dette besluttet i bestyrelsen og efterfølgende

godkendt af generalforsamlingen.

● Hæftelse

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan hæfte personligt eller drages til økonomisk ansvar som

formand, næstformand, sekretær, bestyrelsesmedlem, valgt bilagskontrollant, forretningsfører eller medlem, dog

undtaget i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter almindelige retstilstand kunne være

personligt ansvarspådragende.

● 10.  Vedtægtsændringer

En generalforsamling kan behandle forslag til ændringer af vedtægterne, hvis indkaldelsen sker med mindst 14 dages

varsel via de lokale medier. Ændringsforslag skal indgives til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen jf. pgf.

4 – herefter skal disse forslag kunne være synlige for medlemmerne, eventuelt på foreningens hjemmeside.  Ændring

af vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med almindeligt flertal.

● Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kan kun ske, når det vedtages af 2/3 af de forsamlede stemmeberettigede medlemmer ved

2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Ved foreningens opløsning, skal der tages beslutning til Ugerløse Beboer- & Kulturhus eventuelle tilbage salg til

Holbæk Kommune, eller om centret skal sælges i fri handel. Der henvises til særskilt aftale med Holbæk Kommune.

● 12.  Anvendelse af eventuelle midler i tilfælde af foreningens opløsning

Ved en opløsning, som ikke kan afsluttes med en fusionering med en anden forening eller forsamlingshus, en

idrætshal eller lignende almennyttigt lokalt samlingssted, stilles overskydende midler til rådighed for

foreningerne i lokalområdet med formål til gavn for især børn eller ældre. Den opløsende generalforsamling

beslutter, hvem der skal forestå den økonomiske afvikling af foreningens midler som bestemt. Der kan ikke ske

udlodning til foreningens medlemmer eller til goder for især disse.

● 13.  Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft straks efter vedtagelsen heraf.

Vedtaget på generalforsamling, torsdag den 9. marts 2023.